Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Her kan du finde en række informationer om vores forening. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller administrator, hvis du har spørgsmål.

Administrator

Administrator varetager betalinger, opkrævninger m.m. for foreningen.

Læs mere under kontaktoplysninger.

Affald

Læs mere om storskrald og muligheder for sortering under affald.

Arbejdsdag

1 gang årligt er der arbejdsdag. Er man forhindret i at deltage, koster det en afgift til ejerforeningen på 700kr. Arbejdsdagen sluttes med en gårdfest. Både ejere og lejere er velkomne til både arbejdsdag og festen om aftenen.

Barne- og klapvogne

Du finder rum til barnevogne i kælderen under Ungarnsgade 41. Vær opmærksom på, at der ca. en gang om året ryddes op for at gøre plads til de barne- og klapvogne, der benyttes. Der kommer opslag op om, hvornår der ryddes op.

Barne- og klapvogne må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange, i gården eller porten. De vil blive fjernet uden varsel.

Barne- og klapvogne skal stå i barnevognskælderen mellem kl. 23-06.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-5 personer. Bestyrelsen arbejder frivilligt og tager sig af forskellige spørgsmål vedr. drift og vedligehold af ejendommen. Læs mere under kontaktoplysninger.

Børn

Vi har en børnevenlig gård med sandkasse, legehus og legetøj, der efterlades til fælles brug. Husk at legende børn i gården skal holdes under opsyn og at legetøj skal samles i faldgruset ved legehuset efter brug. Se mere under gården og husorden.

Cykler

Ejendommen har tre cykelrum, som du finder under Ungarnsgade 37 (et stort rum ved porten), under Østrigsgade 34-36 og Ungarnsgade 41 (et rum mellem storskrald og barnevognsrum). Der findes også cykelstativer ved ejedommen i Ungarnsgade og i passagen. Der ryddes op i cykler ca. en gang om året, for at gøre plads til de cykler der faktisk bliver brugt. Hold øje med opslag vedr. dette.

Cykler og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange, i gården eller porten. De vil blive fjernet uden varsel.

Døre og vinduer

Alle døre og vinduer på fællesarealer samt porten skal holdes lukket. Dette skal ske for at minimere brandfare og risiko for tyveri, men også for at vinduer og trapper ikke ødelægges af regn eller indtrængende duer. Vinduerne i opgangene blev udskiftet i 2012. Hvis det er nødvendigt med kortvarig udluftning, så sæt haspen på vinduet og husk at lukke det efter dig. Vinduerne har friskluftventiler, der kan bruges til udluftning.

Tænk i øvrigt over hvem du lukker ind i opgangene.

Læs mere om vedligholdelse af døre og vinduer i de enkelte lejligheder under vedligeholdelse og ombygning.

Ferie

Det kan være en god idé at lukke for vand i din lejlighed, når du tager på ferie. Sørg evt. også for at din postkasse bliver tømt. 

Fester

Der holdes gårdfest en gang om året i forbindelse med arbejdsdagen. Dette arrangement er som det eneste undtaget for reglerne om, hvornår der skal være ro i gården.

Holder du privat fest, hvor det er til gene for dine naboer (kun tilladt fredag eller lørdag aften), skal det varsles mindst en uge før afholdelse, ved opslag på tavlen i opgangen. Husk at tage hensyn til dine naboer. Vær bl.a. opmærsom på, at der er meget lydt i gården, så hold vinduerne ind mod gården lukkede under festen. Sørg også for, at dine gæster kender reglerne for rygning.

Fugtskade

Ved mistanke om eller observation af fugtskade, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni og medlemerne (ejerne) indkaldes med mindst 14 dages varsel. Læs mere om generalforsamlingen i vedtægterne.

Grill

Se mere om grill under beskrivelsen af gården.

Gård

Vi har en dejlig gård, som bruges af mange om sommeren. Plantning af blomster, vedligeholdelse af møbler, juleudsmykning m.m. varetages af frivillige ejere og lejere. Du kan finde information om faciliteter og regler og læse mere om gårdudvalget i beskrivelsen af gården.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr.

Al luftning af husdyr er forbudt på ejendommens fælles arealer.

Husdyr som er alene hjemme, må ikke støje eller genere naboer.

Der må ikke fodres fugle, katte eller andre dyr fra ejendommens vinduer, eller på ejendommens grund i øvrigt.

Indbrud

Vi gør hvad vi kan få at undgå indbrud. Men du har selv en meget vigtigt rolle i at undgå dette. Sørg altid for at vores gadedøre er helt lukkede og låst. Luk ikke nogen, som du ikke kender ind via din dørtelefon. Vær også opmærksom på at porten til gården altid skal være lukket. Både for at undgå indbrud, men også for at undgå, at et barn i et uopmærksomt øjeblik smutter ud.

Hvis du er så uheldig at blive udsat for et indbrud, skal du selvfølgelig hurtigst muligt kontakte politiet. Men kontakt også bestyrelse og vores administrator, der kan tage sig af forsikringsspørgsmål ved evt. skade på ejendommen. Se mere under kontaktoplysninger.

Internet

Der er lagt internet ind i alle lejligheder fra Parknet. nternettet er en kollektiv løsning til 61,- kr./md. pr. lejlighed, som bliver opkrævet sammen med fællesudgifterne.

Beboerne er selv ansvarlig for at tilslutte en router.

Ønsker du TV fra Parknet kan du læse mere og bestille det på www.parknet.dk.

Kælder- og loftsrum

Der hører kælder- og/eller loftsrum til alle lejligheder i ejendommen. Fordeling og rumnumre fremgår af vedtægterne. Man kan ikke bytte eller overdrage rum, og man har ansvaret for sit/sine rum i henhold til vedtægterne.

Larm

Støjende vedligeholdelsesarbejde må tidligst påbegyndes kl. 7.00 og skal senest ophøre kl. 20.00.

Dette gælder også musikinstrumenter. Der skal være ro i gården senest kl. 22, også i weekenden, da der er meget lydt i gården.

I øvrigt skal der udvises hensyn til de øvrige beboere, så unødig støjende adfærd undgås.

Se også husordenen og punktet fest.

Navneskilte

Har du brug for at få ændret navneskiltet ved dørtelefonen eller på postkassen, så udfyld skema til bestilling af navneskilt.

Maling

Læs mere under vedligeholdelse og ombygning.

Ombygning

Man har som ejer af en lejlighed i ejerforeningen ansvaret for indvendig vedligehold af sin lejlighed. Læs mere under vedligeholdelse og ombygning.

Port

Sørg for at holde porten lukket og vær opmærksom på, hvem du lukker ind.

Postkasser

Husk at sørge for, at din postkasse tømmes. Ønsker du ikke at modtage reklamer og evt. gratis-aviser, så sørg selv for at framelde dig. Undlad at smide aviser, reklamer m.m. på gulvet i opgangen. Det besværliggør trappevask og kan friste til brandstiftelse.

Renovering

Man har som ejer af en lejlighed i ejerforeningen ansvaret for indvendig vedligehold af sin lejlighed. Læs mere om vedligeholdelse og ombygning.

Rygning

Der må ikke ryges på for og bagtrapper. Der må under ingen omstændigheder skoddes eller smides skodder ud af vinduerne.

Sørg også for, at vores gård holdes fri for skodder. Læs mere om gården.

Skadedyr

Ved mistanke om eller observation af skadedyr, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

Storskrald

Ejerforeningen har et storskraldsrum, du kan læse mere under affald.

Svamp/skimmel

Ved mistanke om eller observation af svampeskade, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

Trapper

I henhold til brandvedtægten og renholdelse, er det kun tilladt at have en dørmåtte på trappen.

Henstår der øvrige genstande, udover dørmåtten, f.eks. sko eller affald, vil disse blive fjernet for ejerens regning. Udgiften trækkes over fællesudgifterne. Der må ikke ryges på for- og bagtrapper, vær også opmærksom på ikke at larme på trapperne, da der er lydt i opgangene.

TV

Ønsker du TV fra Parknet kan du læse mere og bestille det på www.parknet.dk

Der må ikke sættes antenner eller paraboler op i ejendommen.

Tørring af tøj

Udlejning

Det er kun tilladt at udleje sin lejlighed med tilladelse fra bestyrelsen. Læs mere under udlejning, hvis du ønsker at udleje din lejlighed. Vær opmærksom på, at du som ejer har ansvaret for, at lejeren og andre der opholder sig i lejligheden overholder husordenen.

Vandskade

Ved mistanke om eller observation af vandskade, skal dette straks anmeldes til vicevært eller bestyrelse.

Vaskekælder

Vi har et fælles vaskeri, der ligger i kælderen under Albaniensgade 2. Læs mere om vaskeriet.

Vedtægter

Foreningens vedtægter skal naturligvis overholdes. Læs vedtægterne.

Vicevært

Der er ikke en vicevært i ejendommen. Servicemedarbejder/eksternt firma står for rengøring og trappevask, bestyrelsen bestiller håndværkere til løbende vedligeholdelse og reparation.